Deseos

22 enero, 2018

T e

E ntregas

D e

E spaldas

S in

E spacios

O cultos

M e

E speras

D eseosa

E ntre

S abanas

E rrantes

A nsiosas de

S udor

Fotografía: arthur shuraev

por

Como no he aprendido a auto-definirme, escribo estas palabras para rellenar espacios vacíos.